coaching4smart

Cytat na dzisiaj

In Cytat on 10/02/2015 at 08:22

10 lekcji

 

  1. Uwierz że możesz

Nigdy nie mówię, że nie mogę cze­goś zro­bić tylko dla­tego, że nie wiem jak. Po pro­stu pró­buję. Nie pozwa­lam aby coś mnie powstrzymywało.” “…nie wyobra­żam sobie, że takie małe słowo jak ‘nie potra­fię’ mogłoby Cię powstrzy­mać. Jeżeli nie masz odpo­wied­niego doświadczenia/​możliwości aby osią­gnąć swój cel, spró­buj innej drogi, ale nie rezygnuj.

  1. Miej cele

Jeżeli jest coś, co na prawdę chcesz zro­bić – zrób to ! Jaki­kol­wiek jest twój cel bądź pewien, że nigdy go nie osią­gniesz, jeżeli nie poko­nasz swo­jego stra­chu i nie odbi­jesz od brzegu.

  1. Bądź odważny

Jeżeli masz jakieś marze­nie, podą­żaj za nim. Bądź świa­domy, że ryzyko jest cza­sem trudne do prze­wi­dze­nia, ale pamię­taj — jeśli chcesz wygod­nego życia, to nigdy nie będziesz wie­dział jak sma­kuje zwycięstwo.

  1. Nigdy się nie poddawaj

Sta­wiaj sobie wyzwa­nia, a będziesz się roz­wi­jać. Twoje życie się zmieni, twoje myśle­nie się zmieni. Nie zawsze łatwo jest osią­gać cele, ale to nie jest powód żeby się pod­da­wać. Powiedz sobie , ‘Mogę to zro­bić. Będę pró­bo­wał aż w końcu mi się uda.’

  1. Bądź zawsze dobrze przygotowany

Zawsze mówię ludziom, że jeżeli chcą coś zro­bić dobrze, muszą się naj­pierw dobrze przygotować.

  1. Miej wiarę w siebie

Wie­rzę w sie­bie. Wie­rzę w ręce, które pra­cują, w mózgi, które myślą i w serca, które kochają.” “Suk­ces to coś wię­cej niż łut szczę­ścia. Musisz wie­rzyć w sie­bie i spra­wić, żeby stał się on twoim udzia­łem. Dzięki temu rów­nież inni będą w Cie­bie wierzyć.

  1. Niczego nie żałuj

Gdy już zde­cy­do­wa­łeś aby coś zro­bić, nigdy tego nie żałuj, nie oglą­daj się za sie­bie. Cza­sami wygry­wamy, innym razem prze­gry­wamy. Ciesz się ze zwy­cięstw i nie miej żalu jeśli prze­grasz. Prze­szło­ści i tak nie zmie­nisz, ale możesz się z niej uczyć.

  1. Bądź uczciwy

Jeśli zaczy­nał­byś swój biz­nes i zapy­tał mnie o jedną radę powie­dział­bym, ‘Bądź uczciwy we wszyst­kim co robisz. Nastaw się na zwy­cię­stwo, ale nie oszukuj.’” “Moje motto brzmi: ‘Nigdy nie rób niczego, co nie pozwoli Ci spo­koj­nie spać w nocy’. Tą zasadą warto się kierować.

  1. Dbaj o bli­skich i poma­gaj innym

Gdyby ktoś zapy­tał co jest dla mnie naj­waż­niej­sze, odpo­wiem zawsze, że rodzina. Cho­ciaż byłem nauczony radzić sobie sam, to jestem prze­ko­nany, że bez wspar­cia rodziny i przy­ja­ciół nie osią­gnął­bym tyle ile udało mi się osiągnąć.

  1. Zmie­niaj świat na lep­sze, nawet jeśli ma to być tylko maleńka kro­pla w morzu

Zosta­łem wycho­wany w prze­świad­cze­niu, że mogę zmie­niać rze­czy­wi­stość. Wie­rzę, że jest naszym obo­wiąz­kiem poma­ga­nie innymi i czy­nie­nie dobra zawsze kiedy tylko możemy.” “Kim­kol­wiek jesteś i cokol­wiek robisz, możesz zmie­niać rze­czy­wi­stość. Skala tej zmiany nie ma zna­cze­nia – ludzie mają znaczenie.

Richard Bran­son

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: